Dobrodošli na CZSS-Krapina   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na CZSS-Krapina Powered By GSpeech

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa s punim radnim vremenom

Kategorija: Obavijesti Objavljeno: Srijeda, 12 Siječanj 2022 Napisao/la Administrator

Centar za socijalnu skrb Krapina raspisuje

 NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa s punim radnim vremenom za radno mjesto:

 računovodstveni referent – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Mjesto rada: Krapina

Uvjeti:

- SSS ekonomskog usmjerenja,

- 6 mjeseci radnog iskustva na računovodstvenim

poslovima

- poznavanje rada na računalu

- nepostojanje zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– domovnicu

– dokaz o stručnoj spremi

– dokaz o radnom stažu s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)

Isprave se prilažu u preslici, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/Prosinac/Zapošljavanje/Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Centru za socijalnu skrb Krapina, Dragutina Domjanića 5, 49000 Krapina, p.p. 19, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Centar za socijalnu skrb Krapina će za kandidate za radno mjesto koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, a kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Sa kandidatima koji ostvare preporuku za zapošljavanje temeljem rezultata testiranja obaviti će se intervju u Centru radi konačnog izbora.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku elektronskim putem.

Centar za socijalnu skrb Krapina

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech