Dobrodošli na CZSS-Krapina   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na CZSS-Krapina Powered By GSpeech

Radni sastanak MROSP s ravnateljima centara za socijalnu skrb u KZŽ na temu stanja i razvoja udomiteljstva

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Petak, 17 Rujan 2021
Napisao/la Administrator

Državna tajnica Margareta Mađerić i načelnica sektora Josipa Crnoja sa suradnicama održale su u Centru za socijalnu skrb Krapina radni sastanak s ravnateljima i stručnim radnicima centara za socijalnu skrb u Krapinsko-zagorskoj županiji i domova Bedekovčina i Zajezda. Na sastanku je analizirano stanje udomiteljstva za djecu u županiji , problemima u popularizaciji udomiteljstva, te o promociji udomiteljstva i načuinu povećanju broja udomitelja na području županije.

Razvoj udomiteljstva za djecu od strateškog je značaja za Republiku Hrvatsku i predstavlja važan dio skrbi o djeci s obzirom na pravo djeteta na život u obiteljskom okruženju. Također, važan je dio procesa deinstitucionalizacije, razvoja i širenja socijalnih usluga za obitelji i djecu u obiteljskom okruženju.

S 2

Posjeta Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Centru

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Četvrtak, 17 Lipanj 2021
Napisao/la Administrator

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, gđa. Višnja Ljubičić dana 17. lipnja 2021. službeno je boravila u Krapini povodom održavanja konferencija “Žene i poduzetništvo u Krapinsko zagorskoj županiji 2021” .

Prije početka konferencije došla je u radni posjet Centru, kojom prilikom smo razmijenili  međusobna iskustva vezano za rad CZSS i nadležnosti koja PRS ima s tim u vezi iz područja ravnopravnosti spolova.

IMG 2714 2

Obavijest o rezultatu javnog natječaja za radno mjesto

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Utorak, 20 Srpanj 2021
Napisao/la Administrator

U privitku objave obavijest o rezultatu javnog natječaja objavljenoga dana 16.06.2021.g. u Narodnim Novinama (NN broj 66/21), na HZZ te na web stranicama Centra, za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu pravnik u podružnici Pregrada.

Odluka_o_odabiru_kandidata.pdf

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto: pravnik u Podružnici Pregrada

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Utorak, 15 Lipanj 2021
Napisao/la Administrator

 

KLASA: 112-02/21-01/1
UR.BR. 2140-34-01-01-02-21-3
Temeljem članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Krapina od 29.11.2017.g., odredaba Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Krapina od 26.04.2021. godine, te Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje stručnih radnika u centrima za socijalnu skrb Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/21-02/570; URBROJ:52-08-01-01/4-21-1; od 27.05.2021.g. ravnatelj Centra za socijalnu skrb Krapina objavljuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

pravnik u Podružnici Pregrada – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Mjesto rada: Pregrada

Uvjeti:
– VSS - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
– 12 mjeseci radnog staža u struci
– položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)
– da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)
– probni rad 3 mjeseca.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o državljanstvu
- preslik diplome
– preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu koji mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove (preslik potvrde poslodavca, preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu).
Isprave se prilažu u preslici, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN broj 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će testiranju provjere znanja od strane poslodavca, odnosno osoba koje poslodavac ovlasti. Konačni izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua).
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Krapina da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Izvorišne osnove provjere znanja su: Zakon o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Obiteljski zakon (NN broj 103/15, 98/19), Zakon o općem upravnom postupku (NN broj 47/09), Uredba o uredskom poslovanju (NN broj 07/09).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, s naznakom: »Za javni natječaj« isključivo pisanim putem na adresu: Centar za socijalnu skrb Krapina, Dragutina Domjanića 5., 49000 Krapina.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Krapina (http://www.czss-krapina.hr/), a sukladno članku 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Centar za socijalnu skrb Krapina

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech