Dobrodošli na CZSS-Krapina   Click to listen highlighted text! Dobrodošli na CZSS-Krapina Powered By GSpeech

Javni poziv (GREVIO).

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Petak, 11 Veljača 2022
Napisao/la Administrator

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO).

Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu od 8. veljače 2022., u Večernjem listu od 9. veljače 2022. te u Narodnim novinama (br: 18/22.) od 9. veljače 2022., oglasni dio-objave

Otvoren je u trajanju 15 dana odnosno do 24. veljače 2022. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331701.html

Postupak nabave uredskog namještaja za potrebe Centra za socijalnu skrb Krapina (Broj nabave: JN-1-2022)

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Ponedjeljak, 07 Veljača 2022
Napisao/la Administrator

Sukladno članku 40. statuta Centra za socijalnu skrb Krapina, te članku 14. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Klasa:406-01/18-02/3 Ur.br.:2140-34-01-01-02-18-1) objavljujemo:

 Postupak nabave uredskog namještaja za potrebe Centra za socijalnu skrb Krapina (Broj nabave: JN-1-2022)

Sastavni dio ovog poziva je „Poziv na dostavu ponude“ koji sadrži:

   - podatke o ustanovi

   - naziv predmeta nabave 

   - procijenjenu vrijednost nabave

   - podatke o povjerenstvu koje provodi postupak

   - kriterij za odabir ponude             

   - opis predmeta nabave uz detaljnu specifikaciju

POZIV_NA_DOSTAVU_PONUDA-NAMJEŠTAJ.pdf

Ponudbeni_list.docx

5_Troškovnik.xlsx

 

 

Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere u djelatnosti socijalne skrbi

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Četvrtak, 16 Prosinac 2021
Napisao/la Administrator

Zabranjen-ulazak-bez-covid-potvrde.png

Odlukom Stožera svi korisnici Centra za socijalnu skrb, i druge osobe koje ulaze u službene prostorije, moraju prilikom ulaska u službene prostorije Centra predočiti odgovarajuću potvrdu o cijepljenju/preboljenju/testiranju.

Osobe koje odbiju predočiti odgovarajuću potvrdu ne mogu boraviti u prostorima Centra, sukladno Odluci koju možete pronaći ovdje: Odluka_-_djelatnost_socijalne_skrbi.pdf

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa s punim radnim vremenom

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Srijeda, 12 Siječanj 2022
Napisao/la Administrator

Centar za socijalnu skrb Krapina raspisuje

 NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa s punim radnim vremenom za radno mjesto:

 računovodstveni referent – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Mjesto rada: Krapina

Uvjeti:

- SSS ekonomskog usmjerenja,

- 6 mjeseci radnog iskustva na računovodstvenim

poslovima

- poznavanje rada na računalu

- nepostojanje zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– domovnicu

– dokaz o stručnoj spremi

– dokaz o radnom stažu s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)

Isprave se prilažu u preslici, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/Prosinac/Zapošljavanje/Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Centru za socijalnu skrb Krapina, Dragutina Domjanića 5, 49000 Krapina, p.p. 19, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Centar za socijalnu skrb Krapina će za kandidate za radno mjesto koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, a kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Sa kandidatima koji ostvare preporuku za zapošljavanje temeljem rezultata testiranja obaviti će se intervju u Centru radi konačnog izbora.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku elektronskim putem.

Centar za socijalnu skrb Krapina

Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini

Kategorija: Obavijesti
Objavljeno: Srijeda, 29 Rujan 2021
Napisao/la Administrator

Republika Hrvatska povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta svake godine dodjeljuje Nagradu za promicanje prava djeteta.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece te poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnju nagradu i za nagradu za životno djelo.

Natječaj je objavljen 24. rujna 2021. godine u „Narodnim novinama“, a otvoren je 15 dana od objave odnosno do 9. listopada 2021. godine.

Poveznicu prema tekstu objavljenog natječaja možete pronaći ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8323195.html

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech