Centar za socijalnu skrb Krapina

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Krapina:
– na radnom mjestu socijalni pedagog u Podružnici Obiteljski centar, Krapina, Frana Galovića 1c – 1 izvršitelj/ica.
http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx
__________________________________________________________________________

Obavijest o odabiru kandidata za radno mjesto Koordinator društvenog rada na temelju provedenog natječaja od 02.12.2015.

Za radno mjesto Koordinator društvenog rada u Centru za socijalnu skrb Krapina odabrane su:
Grah Marijana, dipl. soc. radnica
Jedvaj Suzana, dipl. soc. radnica
Kušer Marina, dipl. soc. radnica

__________________________________________________________________________

KORACI ZA NOVI POČETAK - Kako dužnik može pristupiti mjeri otpisa duga/odgodi ovrhe ?

Sukladno Sporazumu kojeg će Vlada Republike Hrvatska potpisati s vjerovnicima građani čiji ukupan iznos duga, zaključno s danom 30. rujna 2014. i blokiranim računom duže od godine dana, iznosi najviše do 35.000,00 kuna kumulirano po svim vjerovnicima, od toga najviše 25.000,00 kuna prema vjerovnicima skupine A - državnim poduzećima i istovremeno najviše prema vjerovnicima skupine B - bankama, teleoperaterima, gradovima i ostalim vjerovnicima mogu pristupiti mjeri za otpis duga ili odgodu ovrhe. Početak mjere od 2. veljače 2015. godine!

KRITERIJ A

Kriteriju A pripadaju dužnici koji su primatelji socijalnih naknada: zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje i osobne invalidnine koji će mjeri otpisa duga moći pristupiti u prva dva mjeseca provedbe mjere (od 2. veljače 2015.) na slijedeći način.

1.Korak-Provjera duga u FINI

Građanin na web stranicama FINE ili osobnim dolaskom na jednu od 175 lokacija FINE može provjeriti je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti Zahtjev za otpis duga.

Ukoliko se građanin nalazi na popisu dužnika, uz predočenje osobne iskaznice može zatražiti ispis

Pregleda duga u poslovnicama FINA-e ili u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb (Zagreb, Varaždin, Rijeka, Osijek, Split)

2. Korak- prikupljanje potrebne dokumentacije

Nakon što je građanin ustanovio da se nalazi na popisu dužnika, može podnijeti Zahtjev za otpis duga.

Potrebni dokumenti koje mora imati su:

• Ispunjen Zahtjev za otpis duga kojeg može pronaći na web stranici FINA-e, u poslovnicama
FINA-e, centrima za socijalnu skrb, na web stranicama ministarstava i Vlade RH
• Ispis pregleda duga dobiven iz FINA-e ili nadležnih centara socijalne skrbi
• Potvrda o priznavanju prava na ZMN, pomoć za uzdržavanje i osobnu invalidninu kojeg dužnik pribavlja iz centra za socijalnu skrb

3. Korak-dostavljanje Zahtjeva za otpis duga vjerovnicima

Dužnik dostavlja dokumentaciju vjerovnicima. Ukoliko se dug odnosi na više vjerovnika, dužnik će ispunjene Zahtjeve za otpis duga zajedno za potrebnom dokumentacijom odvojeno uputiti svakom od vjerovnika od kojeg potražuje otpis duga. Podnošenjem Zahtjeva za otpis duga dužnik ulazi u Registar otpisa duga na vremenski period od tri godine u slučaju otpisa duga ili jedne godine u slučaju odgode ovrhe.

4. Korak - Obrada Zahtjeva za otpis duga

Vjerovnici obrađuju Zahtjev i obavještavaju FINA-u o statusu Zahtjeva.Dužnik svoj status može provjeriti na web stranicama FINE u svakom trenutku uz odgovarajuću lozinku. U roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom Zahtjevu vjerovnik će odlučiti o odobravanju ili odbijanju Zahtjeva za otpis duga.

5. Korak- dužnik dobiva otpis duga ili odgodu ovrhe

Kada vjerovnik odobri Zahtjev za otpis duga o svojoj će odluci obavijestiti dužnika i FINU te otpisuje dug odnosno odgađa ovrhu.

KRITERIJ B

Kriteriju B pripadaju građani čija mjesečna primanja u posljednja 3 mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500,00 kuna za samca odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji:

• Nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive
• Nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogle koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba
• Nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji (osim onih građana čija su navedena sredstva ovršena u cijelosti, ali su i dalje blokirani jer je iznos duga bio veći od iznosa koja su bila raspoloživa na računima za navedene svrhe)

1.Korak-Provjera duga

Građanin na web stranicama FINE ili osobnim dolaskom na jednu od 175 lokacija FINE može provjeriti je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti Zahtjev za otpis duga. Ukoliko se građanin nalazi na popisu dužnika, uz predočenje osobne iskaznice može zatražiti ispis Pregleda duga u poslovnicama FINA-e ili u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb (Zagreb, Varaždin,Rijeka, Osijek,Split)

2.Korak- prikupljanje potrebne dokumentacije koja se dostavlja ovlaštenom centru za socijalnu skrb-Zagreb, Varaždin, Rijeka, Osijek, Split

• Nakon što je građanin ustanovio da se nalazi na popisu dužnika, ispunjeni Zahtjev za opis duga kojeg može pronaći na web stranici FINA-e, u poslovnicama FINA-e, centrima za socijalnu skrb, na web stranicama ministarstava i Vlade RH
• Ispis pregleda duga dobiven iz FINA-e ili nadležnih centara socijalne skrbi
• Potvrdu općinskog suda o vlasništvu nekretnina
dostavlja poštom ili neposredno ovlaštenom centru prema mjestu prebivališta- Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin. Navedeni centri za socijalnu skrb u roku od 15 dana od dana primitka navedene dokumentacije utvrditi će ispunjava li podnositelj Zahtjeva uvjete prema kriteriju B.

3.Korak--dostavljanje Zahtjeva za otpis duga vjerovnicima

Nakon što ovlašteni centri za socijalnu skrb potvrde ispunjava li podnositelj Zahtjeva uvjete prema kriteriju B, dužnik će dostaviti dokumentaciju vjerovnicima.Ukoliko se dug odnosi na više vjerovnika, dužnik će Zahtjeve za otpis duga zajedno za potrebnom dokumentacijom odvojeno uputiti svakom od vjerovnika od kojeg potražuje otpis duga. Podnošenjem Zahtjeva za otpis dug dužnik ulazi u Registar otpisa dug na vremenski period od tri godine u slučaju otpisa duga ili jednu godinu u slučaju odgode ovrhe.

4. Korak - Obrada Zahtjeva za otpis duga

Vjerovnici obrađuju Zahtjev i obavještavaju FINA-u o statusu Zahtjeva. Dužnik svoj status može provjeriti na web stranicama FINE u svakom trenutku uz odgovarajuću lozinku. U roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom Zahtjevu vjerovnik će odlučiti o odobravanju ili odbijanju Zahtjeva za otpis duga.

5. Korak- dužnik dobiva otpis duga ili odgodu ovrhe

Kada vjerovnik odobri Zahtjev za otpis duga o svojoj će odluci obavijestiti dužnika i FINU te opisuje dug odnosno odgađa ovrhu.

__________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE
I MLADIH

Klasa: 230-02/14-04/277
Urbroj: 519-03-1-2/12-14-09
Zagreb, 17. rujna 2014.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
- svima prema dostavnoj listi -

PREDMET: Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2014. godini
- objava na web stranici, moli se

Poštovani,

Izvješćujemo Vas da je na temelju Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03 i 33/05) i članka 2. Pravilnika o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, br. 111/05) Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisalo Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2014. godini.

Natječaj je objavljen dana 17. rujna 2014. godine u „Narodnim novinama" te na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr), a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno do 2. listopada 2014. godine.

U Natječaju su objavljeni kriteriji za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

Zbog veće dostupnosti informacija građanima molimo Vas da informaciju o raspisanom Natječaju objavite na web stranici Vašeg Centra za socijalnu skrb.

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji.

S poštovanjem,

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Pismohrana, ovdje

Verzija za ispis nalazi se pod korisni podaci-datoteke.
____________________________________________________________________________

Obavještavamo sve naše korisnike da je dana 24.12.2013. godine u Narodnim novinama (broj: 157/13) objavljen novi Zakon o socijalnoj skrbi te njegovim stupanjem na snagu dana 01.01.2014. godine Centar za socijalnu skrb Krapina preuzima poslove, prostore i djelatnike Obiteljskog centra Krapinsko-zagorske županije.

VIZIJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KRAPINA
Primjenom suvremene metodologije od strane kompetentnih stručnih radnika i uz aktivno sudjelovanje korisnika socijalne skrbi stvoriti efikasan sustav rješavanja zahtjevnijih životnih situacija u što kraćem roku.

MISIJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KRAPINA
Centar za socijalnu skrb je javna ustanova i nositelj javnih aktivnosti u provedbi socijalne skrbi koja u suradnji s korisnicima i drugim sudionicima pruža socijalne usluge i čini ih dostupnima te na taj način zadovoljava potrebe korisnika.

Neke osnovne stvari o centru...
Centar za socijalnu skrb Krapina pokriva područje Grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj, s površinom od 182 km2.
Podružnica Centra u Pregradi pokriva područje Grada Pregrade i općina Desinića i Huma na Sutli, s površinom od 149 km2.
Sveukupno, Centar za socijalnu skrb Krapina i Podružnica Pregrada, pokrivaju područje na kojem se nalazi 38.905 stanovnika i površinu od 331 km2.

Centar za socijalnu skrb javna je ustanova. Osniva ga RH temeljem rješenja ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. Na temelju javnih ovlasti
1.rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonom,
2.provodi ovrhu svojih rješenja,
3.vodi propisane očevidnike,
4.izdaje uvjerenja i druge potvrde,
5.daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,
6.sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
7.obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima.

Rad Centra odvija se po odjelima (vidi odjeli u glavnom izborniku).

copyright © 2014 Centar za socijalnu skrb Krapina

Adresa

Krapina

CZSS Krapina
Dragutina Domjanića bb
49000 Krapina

Pregrada

Kostelgradska 5
49218 Pregrada

Radno vrijeme

Krapina

PON - PET: 07:00 - 15:00

Za stranke:

UTO., ČET.: 08:00 - 14:00

Pregrada

PON - PET: 07:00 - 15:00

Za stranke:

PON., SRI.: 08:00 - 14:00

Kontakt

Krapina

centrala:

049/371-847

računovodstvo:

049/371-571

telefaks:

049/371-649

Pregrada

centrala:

049/376-029
049/376-099

telefaks:

049/376-029