Odjeli

Centar za socijalnu skrb javna je ustanova. Osniva ga RH temeljem rješenja ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. Na temelju javnih ovlasti
1.rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonom,
2.provodi ovrhu svojih rješenja,
3.vodi propisane očevidnike,
4.izdaje uvjerenja i druge potvrde,
5.daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,
6.sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
7.obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te pružati pomoć i njegu u kući.
Osim javnih ovlasti centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih, obiteljskih i osobnih problema,
2. obavlja stručnoanalitičke poslove,
3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
4. obavlja poslove savjetovališta za probleme braka i obitelji, odgoja djece, posvojenja, sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima,
5. predlaže mjere unapređenja politike socijalne skrbi,
6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
7. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

Centrom upravlja Upravno vijeće kojeg čini 5 članova, a imenuje ga ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.Upravno vijeće Centra čine tri predstavnika osnivača koje bira ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, jedan predstavnik radnika zaposlen u Centru za socijalnu skrb koji se bira na prijedlog svih radnika zaposlenih u Centru sukladno Zakonu o radu i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave kojeg predlaže predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave.

Centar za socijalnu skrb ima stručno vijeće koje čine svi stručni djelatnici centra.
Stručno vijeće raspravlja i ravnatelju daje mišljenje i prijedloge o:

  • stručnim pitanjima koja se odnose na utvrđenu djelatnost u sklopu nadležnosti utvrđenih zakonom i drugim propisima, ustroju centra i podružnice, najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti centra za socijalnu skrb u pojedinim slučajevima, potrebi dodatnog stručnog usavršavanja.

Centar za socijalnu skrb ima statut kojim se uređuje ustroj centra za socijalnu skrb, tijela, njihova nadležnost i način odlučivanja, te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti.
U obavljanju pobrojenih djelatnosti centar i podružnica surađuju s vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, udrugama te drugim domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

Radom svih stručnih i drugih radnika Centra neposredno rukovodi ravnateljica Jadranka Vuković, dipl. defektolog, a radom Podružnice, predstojnik Mihaela Horvat, dipl. socijalni radnik, sukladno Statutu Centra.

copyright © 2014 Centar za socijalnu skrb Krapina

Adresa

Krapina

CZSS Krapina
Dragutina Domjanića bb
49000 Krapina

Pregrada

Kostelgradska 5
49218 Pregrada

Radno vrijeme

Krapina

PON - PET: 07:00 - 15:00

Za stranke:

UTO., ČET.: 08:00 - 14:00

Pregrada

PON - PET: 07:00 - 15:00

Za stranke:

PON., SRI.: 08:00 - 14:00

Kontakt

Krapina

centrala:

049/371-847

računovodstvo:

049/371-571

telefaks:

049/371-649

Pregrada

centrala:

049/376-029
049/376-099

telefaks:

049/376-029